:

, .
., 8

nauka-urnii@mail.ru

!

.


:
Ïîêàçàíèÿ è òàêòèêà òåðàïèè ïàöèåíòîâ ñ óðîãåíèòàëüíîé ìèêîïëàçìåííîé èíôåêöèåé â çàâèñèìîñòè îò ãåíåòè÷åñêîé âàðèàáåëüíîñòè ãåíèòàëüíûõ ìèêîïëàçì *
:
*
:
*
:
*
:
 
, :
 
E-mail :
 
:
 
 
 
Copyright 2008

, , , , .

   src="/images/icon_mail.gif"